Tel: 13906008120
Contact:HuangJunmei
Add:China (Fujian) free trade test area, Xiamen District, No. 3, Tong Lin square, 2, A208, Changle Road

Contact Us

company:Xiamen Ruiyate Trade Co. Ltd.

Contact::Huang Junme

Tel:13906008120

Add:China (Fujian) free trade test area, Xiamen District, No. 3, Tong Lin square, 2, A208, Changle Road